Регионална библиотека “Априлов - Палаузов” – Габрово е най-голямата общодостъпна и богата като фонд библиотека в общината и областта, една от първите през Възраждането. Тя е духовен правоприемник на първата българска обществена библиотека, създадена при Априловото училище през 1845 година, като част от нейния фонд и от личната библиотека на Васил Априлов полагат основите на градската читалищна библиотека през 1861 година.

Под различни имена – читалищна библиотека, Библиотека на странните ученици, Габровски клон на приятелската дружина, Народна библиотека „Априлов – Палаузов”, осъществява основната си цел, записана в първия устав: „Да доставя на читалищната публика средства за прочитане, да подпомага българската книжнина и да улеснява сиромашките ученици и въобще да разпространява образование между народа в областта....».
Дарители на библиотеката през дългогодишното й съществуване са над 200 личности – Васил Априлов, Николай Палаузов, Миньо Ив. Попов (Дядо Миню Попа), д-р Петър Цончев, Тотьо Антипов, Пенчо Семов, Иван Калпазанов, Иван Хаджиберов, Цанко Хаджистойчев, Христо Р. Бобчев, Христо Манафов, Велика Пецова, наследниците на Христо Марокинджиев и много други габровци. Спомоществователи в миналото и днес са и организации и институции. 
От 1924 до 1945 г. библиотеката издава безплатен седмичен вестник „Известия на Габровската библиотека”. Още през 1926 г. е поставено началото на събирателска дейност за създаване на краеведски архив на Габрово.
До 1959 г. библиотеката остава в структурата на читалището. От 1959 г. до 1999 г. е Окръжна методическа библиотека, от 2000 г. – със статут на общински културен институт, но продължаваща да изпълнява частично регионални функции, а от 2006 г. е отново Регионална библиотека с методически функции за библиотечното дело в област Габрово и център на библиотечното краезнание.
Библиотечната мисия в съвременния й вариант е да предоставя свободен, равнопоставен и неограничен достъп на гражданите на община Габрово и Габровска област до  информационни източници, продукти и услуги – книги, периодични издания, аудиовизуални медии, достъп до външни и собствени електронни бази данни.
Библиотечните колекции включват над 258 000 библиотечни единици на български и чужди езици. Всяка година в тях постъпват около 3 - 4 хиляди  нови заглавия и се абонират около 150 печатни периодични издания, а чрез участие в различни проекти се осигурява достъп до външни електронни бази данни.
Библиотеката съхранява значителна част от националното книжовно наследство – 6 ръкописа, 350 заглавия старопечатни книги на български език, 1500 тома старопечатни книги на други езици и 14 заглавия възрожденски периодични издания до 1878 г. (фототипни); 20 000 тома книги и 148 заглавия периодични издания от периода 1878-1944 г.
Информационните ресурси обхващат бази данни, отразяващи националната библиография  (книги, периодика, летописи на статиите от списания и вестници) и собствени бази данни: електронен каталог на книги и други носители на информация; електронен каталог на периодични издания; каталог на старопечатни, редки и ценни издания; краеведска аналитична база данни с над 250 000 описания за регион Габрово; електронен каталог на книгите, издадени в периода 1878 – 1944 г. на български език; аналитични описания на статии и книги с литературни анализи на художествена литература, справки и други електронни картотеки.
Благодарение на традиционния и електронен справочен апарат всяка година се извършват над 700 справки, регистрират се 3-4 000 редовни читатели, които ползват около 100 000 библиотечни документи (книги и други носители на информация).
В библиотеката се ползва специализиран библиотечен софтуер, позволяващ стандартно описание и аналитично разкриване на съдържанието на библиотечните фондове - CDS/ ISIS – E-Lib Windows.
Достъпът  до външни бази данни става чрез Интернет (21 читателски места, едно от които за незрящи), а чрез Междубиблиотечната заемна служба се предоставят публикации от и за други библиотеки от страната и чужбина (книга, ксерокопие, електронно копие на пълен текст или част от него).
Регионална библиотека “Априлов – Палаузов” е част от Краеведско обединение “Мизия”  (Габрово, В. Търново, Плевен и Ловеч) за кооперирано проучване на източниците по краезнание за  регион Централна Северна България.
От 2005 г. библиотеката е в партньорски отношения с Градската библиотека на гр. Тун - Швейцария.
Библиотека “Априлов-Палаузов” е колективен член на Съюза на библиотечните и информационни работници в България.
През 2007 г. е създаден уебсайт на библиотеката www.libgabrovo.com, който предлага дистанционен достъп до електронен каталог на книгите и периодиката, списъци с новопостъпила литература, информационен портал Регион Габрово, виртуална справочна служба „Попитай библиотекаря” и др.
През 2008 година е открит читателски информационен център с 8 читателски места. Обособено е работно място за незрящи читатели със специализиран софтуер. Поставено е началото на проект „Глоб@лни библиотеки - България”.
През 2010 година е учреден Обществен съвет към библиотеката. Ремонтирана е основната сграда по програма „Красива България”.
На 24.01.2011 година е открита обновената по проект „Красива България” библиотечна сграда (на стойност 137 000 лева) и обучителен център по програма „Глоб@лни библиотеки - България” с 10 компютъра, периферна техника, мултимедиен проектор и екран.
На 26 октомври 2011 г. по повод своята 150-годишнина библиотеката е отличена с Почетния знак на Габрово за изключителен принос в културното и образователно дело в града.

menue  Начална страница 

  РБ Габрово, 2013  Към пълната версия